Algemeen

Beslist.nl | EasyAds
Verkoopmethode

Directe verkoop op basis van commissie

Specs
Landen actief: Nederland & België
Afrekenmodel: CPS
Zakelijk account nodig: Starters account
of
Winkelwagen account
Type verkoopkanaal: Betaald verkoopkanaal


Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Met 10.017 aangesloten webshops en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt beslist.nl een duidelijk overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers.

Beslist.nl vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.nl snel de beste deal. Meer informatie >>

Beslist | EasyAds
Voordelen van Beslist.nl:
  • Bereik eenvoudig online shoppend Nederland
  • Positionering beïnvloeden door biedingen
  • Maximaal verkoopvolume
  • Afrekenen per bestelling

EasyAds en Beslist.nl

EasyAds genereert een specifieke productfeed met alle benodigde productinformatie uit je gekoppelde webshop of geïmporteerde feed om je producten aan te kunnen bieden op Beslist.nl. Je kunt deze feed eenvoudig importeren in je Beslist Starters account, of Winkelwagen account. De feed wordt dagelijks gesynchroniseerd voor een altijd up-to-date productaanbod.

Type koppeling: Productfeed
Features: Producten automatisch aanbieden Uitgebreid dashboard per kanaal Set-up € 100
Dashboard | EasyAds